Medlemsvillkor för
Kundklubben SGDS EXTRA

Medlemskap i kundklubben SGDS Extra erbjuds företag som är kund i ett eller flera av SGDS Gruppen AB, dess dotterbolag eller partnerföretag, nedan benämnda ”Bolag”.

Kriterier för medlemskap:
SGDS Extra vänder sig till mindre ägarledda företag som inte är medlem i branschrelaterade inköpskedjor eller har särskilda avtalsöverenskommelser och som i övrigt uppfyller de allmänna villkoren för Kundklubben SGDS Extra. Det är endast firmatecknare som kan ansluta sitt företag till SGDS Extra. Ett godkänt företag i SGDS Extra benämns nedan som ”Medlemsföretag”.

Det är den juridiska personen, Medlemsföretaget, som är medlem i SGDS Extra och de poäng som delas ut är Medlemsföretagets egendom. Firmatecknare har även rätt att ansluta medarbetare i SGDS Extra och då är det utifrån Medlemsföretagets egna riktlinjer. Det är dock endast firmatecknare som har egen inloggning som företrädare för Medlemsföretaget. Det åligger Medlemsföretaget att rapportera in nyanställd personal till SGDS Extra. Endast Medlemsföretag kan tjäna poäng och dessa kan inte överlåtas till tredje part.

Det åligger Medlemsföretaget att rapportera in nyanställd personal till SGDS Extra. Endast Medlemsföretag kan tjäna poäng och dessa kan inte överlåtas
till tredje part.

Anmälan för kunder i kundklubben sker genom en representant för något av SGDS Gruppens Bolag eller partnerföretag. Inbjudan till SGDS Extra är alltid att betrakta som en riktad inbjudan till en avgränsad målgrupp och ska godkännas av SGDS Gruppen AB. Helt nya kundföretag ansluts först efter att ett konto är upprättat i SGDS Gruppen AB, dess dotterbolag eller partnerföretag. Är det ett konto med kredit ansluts kunden först efter godkänd kreditprövning.

Intjäning av poäng påbörjas direkt vid anslutning. Om medlemskap beviljas på annat datum än den 1:e i respektive månad, börjar poängen gälla från den 1:e månaden efter medlemskapets beviljats.

Poängintjäning beräknas på medlemsföretags nettoinköp efter samtliga avtalade ersättningar.Dokumentation

I samband med att Medlemsföretaget får levererat en eller flera varor från Premieshoppen kommer det att finnas tillgängligt (för Medlemsföretagets ägare) en kombinerad debet- och kreditfaktura från det Bolag där poängen är intjänad. Denna debet- och kreditfaktura fungerar som bokföringsunderlag av de för varuleveransen uttagna poängen ur SGDS Extra. Sådan faktura kommer vid varje tillfälle, att förutom den aktuella uppgiften om kreditering av antal poäng, även innehålla en debet- och en lika stor kreditpost vilket medför att den kombinerade fakturans totalbelopp blir noll kronor. Det är alltså inte aktuellt för Medlemsföretaget att erlägga någon betalning. Eftersom summan av debet- och kreditbeloppen är lika stora uppstår heller ingen moms att betala eller erhålla från Skatteverket för någon av parterna, förutsatt att Medlemsföretaget har avdragsrätt för moms. Det åligger Medlemsföretaget att ensamt bedöma ifall avdragsrätt för moms avseende den aktuella premien/de aktuella premierna föreligger.

Samtliga kombinerade debet och kreditfakturor avseende levererade varor från Premieshoppen utgör bokföringsmaterial och skall av Medlemsföretaget bokföras enligt god redovisningssed.

SGDS Gruppens Bolag tar inget ansvar och kan heller inte krävas på något skadestånd för eventuella skatter eller tillkommande kostnader vare sig som följd av felaktig hantering/redovisning av skatter eller moms eller i något annat avseende inom ramen för SGDS Extra.


Sekretess

Medlemsföretaget eller dess personal förbinder sig att inte till någon tredje part avslöja eller visa detaljer såsom regler, webbportal, premieshop, avtalsvillkor eller annat som har med SGDS Extra att göra. Medlemsföretaget är härmed medvetet om att detta föranleder omedelbar uteslutning ur SGDS Extra. SGDS Gruppens Bolag förbehåller sig rätten att utesluta Medlemsföretag som uppenbart bryter mot kundklubbens allmänna intentioner och regler, som medvetet försvårar kundklubbens genomförande, som ej intjänat poäng under 24 månader, eller som i övrigt bryter mot samarbetsavtal och överenskomna betalningsvillkor. Medlemsföretag som uteslutits äger därefter inte längre rätt att delta i SGDS Extra. Eventuellt innestående poäng som inte utnyttjats av Medlemsföretaget tillfaller det Bolag inom SGDS Gruppen där poängen är intjänade. Eventuella tolkningsskillnader av villkor eller poängsaldo ska avgöras av SGDS Gruppen i samförstånd med Medlemsföretaget. SGDS Gruppen äger rätt att löpande uppdatera regelverk för vad som kan föranleda uteslutning ur SGDS Extra

Kommunikation med medlemmar i SGDS Extra sker främst via e-post samt genom kundklubbsportalen.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Hantering av kundrelaterade data skall ske i enlighet med Datainspektionens regler och enligt EU:s datalag GDPR. Äganderätten till kundrelaterade data har SGDS Gruppen. AwardIt AB har på uppdrag av SGDS Gruppen AB genom ett personuppgiftsbiträdesavtal rätt att kommunicera inom ramarna för SGDS Extra. Detta avser även mervärden, utbildningar, varuleverantörer med mera som finns inom SGDS Extra och där andra underleverantörer eller partners anlitas. Samma förhållande gäller för dem, det vill säga att medlemsuppgifter bara får användas för kommunikation inom ramen för SGDS Extra.Genom att godkänna dessa villkor godkänner vi att SGDS Extra kommunicerar resultat, nyheter och erbjudanden till angivna kontaktuppgifter såsom e-post, telefon, sms och postala utskick och är införstådd med att detta är en förutsättning för att vara medlem och deltagare i programmet. Om medlemskapet önskas avbrytas av Medlemsföretaget kontaktas SGDS Extra som har rutiner som säkerställer att den aktuella informationen inte kommer obehörig part tillhanda.

Finns det frågor eller behov av support står vi till tjänst, kontakta oss på info@sgdsextra.se med Medlemsföretagets frågor så svarar vi så fort vi kan.