Hållbar verksamhet

Hållbarhet ska vara en integrerad del av vår affärsstrategi, vårt erbjudande och vår dagliga verksamhet för samtliga bolag och divisioner.

Vi arbetar aktivt med att minska miljöpåverkan från vår egen verksamhet med initiativ för minskat avfall, ökad återvinning och ökad energieffektivitet. All el i vår verksamhet är certifierad förnybar el från källor som vind, sol- och vattenkraft.

Våra fastigheter är energikartlagda via extern tredjepart och åtgärdsplaner på avvikelser drivs mot samtliga fastighetsägare. Vi inför källsortering på våra enheter och arbetar för att öka andelen återvunnet förbrukningsmaterial. Från och med våren 2021 drivs truckar på våra lager av HVO. Under 2021 inleddes byggandet av en toppmodern logistikanläggning norr om Stockholm. En anläggning i framkant av teknikutvecklingen och ur ett hållbarhetsperspektiv.

​​​​​​​Vi eftersträvar 100% återvunnet eller biobaserat emballage. Samtliga bolag i SGDS Gruppen är certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001 (kvalitets- och miljöledning). Hållbarhet ska vara en integrerad del av vår affärsstrategi, vårt erbjudande och vår dagliga verksamhet för samtliga bolag och divisioner.

Aquatextil som renar dagvatten 

Aquatextilen TenCate GeoClean renar dagvatten som för med sig föroreningar ner i grundvattnet. Materialet är uppbyggt av olika fiberskikt, behandlade med tillväxtmineral, som adsorberar olja, därefter bryts oljan ned och renas av bakteriefloran i jorden. ​​​​​​​

Lean Works minskar miljöbelastningen

Lean Works är en samling av tjänster som ökar både hållbarheten och produktiviteten hos våra kunder. Vi samlar materialet på våra logistikcenter för att få ner antalet tunga fordon som besöker byggarbetsplatserna. På det sättet minskas antalet totala mil och därmed även miljöbelastningen.

Läs mer om vårt arbete med hållbarhet.

Fokusområden

SGDS Gruppen har identifierat fem områden där vi fokuserar vårt hållbarhetsarbete.

Hållbart värdeskapande

SGDS Gruppen skapar värde genom att kombinera en hållbar verksamhet med ett hållbart medarbetarskap.

Hållbart medarbetarskap

Inom SGDS Gruppen innebär hållbart medarbetarskap goda arbetsvillkor, mångfald och lika möjligheter för alla.

Rapporter, policys och medlemskap

SGDS gruppen arbetar aktivt med att ta del av externa initiativ som stärker företagets hållbarhetsarbete.