Att säkerställa våra medarbetares säkerhet, hälsa och välbefinnande är vår främsta prioritet.

Vårt moderbolag Saint-Gobain har skrivit på och följer Global Compacts principer om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption.

Vi arbetar aktivt med att upprätthålla en säker arbetsplats med nolltolerans mot arbetsrelaterade sjukdomar och olycksfall, och ett ansvar även i leveranskedjan. Vårt EHS-kontrakt är utformat utifrån en nollvision för arbetsrelaterade olycksfall, arbetsrelaterade sjukdomar och miljöolyckor.

Vårt EHS kontrakt ligger även till grund för att skapa en kontinuerlig, ansvarsfull och öppen dialog med våra intressenter såsom kollegor, myndigheter, grannar, kunder och leverantörer.

Inom SGDS Gruppen har vi nolltolerans mot alla former av diskriminering.

Hälsa och säkerhet första prioritet

För att nå vår nollvision är våra EHS-kontrakt utformat för att undvika arbetsrelaterade olycksfall, sjukdomar och miljöolyckor. Inom SGDS Gruppen arbetar vi aktivt med utbildningar, rapportering, säkerhetsvarningar, analys och uppföljning av risker, tillbud och olyckor. Riskbedömningar, EHS-ronder och interna revisioner samt fadderverksamhet för nyanställda genomförs för att skapa kontinuitet.

Intern hållbarhetsutbildning

SGDS Gruppens hållbarhetsarbete baseras på att alla anställda ska känna sig välinformerade och engagerade. Genom hållbarhetspresentationer och intern utbildning ökar vi vår kompetens och medvetande, så att arbetet med att nå våra hållbarhetsmål blir ett gemensamt ansvar.

Läs mer om vårt arbete med hållbarhet.

Fokusområden

SGDS Gruppen har identifierat fem områden där vi fokuserar vårt hållbarhetsarbete.

Hållbart värdeskapande

SGDS Gruppen skapar värde genom att kombinera en hållbar verksamhet med ett hållbart medarbetarskap.

Hållbar verksamhet

SGDS Gruppen ska bedriva verksamhet på ett hållbart och säkert sätt med minimal påverkan på klimat och miljö.

Rapporter, policys och medlemskap

SGDS Gruppen arbetar aktivt med att ta del av externa initiativ som stärker företagets hållbarhetsarbete.