Hållbart värdeskapande

Inom SGDS Gruppen säkerställer vi ett etiskt arbetssätt med hög transparens för att så långt det är möjligt ta hänsyn till olika parters intressen i hela värdekedjan – från produktion till användning av produkterna hos slutkunder.

Värdet vi skapar inom våra strategiska områden ska vara hållbart. Med våra produkter och lösningar ska vi vara marknadens mest hållbara alternativ och vara tidiga som återförsäljare av nya innovativa produkter.

Vårt logistikarbete präglas av omfattande satsningar inom ny teknik för mätbarhet, planering, drift och service för att åstadkomma minimal klimat- och miljöpåverkan. Produktdata och dokumentation som SGDS Gruppen med Dahl och Optimera erbjuder ska vara en källa till den bästa hållbarhetsinformationen och guida våra kunder till att göra i hållbara val.

Logistik

Vi ska vara branschens mest hållbara distributör genom att tillhandahålla leveranser med minimal klimat- och miljöpåverkan. Våra transporter, förpackningar och logistikanläggningar har definierade mål och aktiviteter som driver oss framåt.

Produkter och lösningar

Vi ska erbjuda produkter och lösningar som ligger i framkant gällande hållbarhet. SGDS Gruppen ska hela tiden öka andelen hållbara och cirkulära produkter och samtidigt ställa krav på leverantörer och produkters efterlevnad.

Produktdata och dokumentation

Vi ska vara en självklar källa till den bästa hållbarhetsinformationen och guida våra kunder till hållbara val. Med produktdokumentation, miljöbedömningar, certifieringar och EPD:er kan SGDS Gruppen ge transparant information som underlättar våra kunders produktval.

Läs mer om vårt arbete med hållbarhet.

Fokusområden

SGDS gruppen har identifierat fem områden där vi fokuserar vårt hållbarhetsarbete.

Hållbar verksamhet

SGDS Gruppen ska bedriva verksamhet på ett hållbart och säkert sätt med minimal påverkan på klimat och miljö.

Hållbart medarbetarskap

Inom SGDS Gruppen innebär ett hållbart medarbetarskap goda arbetsvillkor, mångfald, jämställdhet och lika möjligheter för alla. SGDS har nolltolerans mot alla former av diskriminering.

Rapporter, policys och medlemskap

SGDS gruppen arbetar aktivt med att ta del av externa initiativ som stärker företagets hållbarhetsarbete.