Fem fokusområden som sätter vår agenda.

Flera områden omfattas av samarbeten och deltagande i externa initiativ för att bidra till omställningen i samhället. Inom varje område finns målsättningar för att vi kontinuerligt ska kunna se att vår verksamhet bedrivs i en hållbar riktning.

1. Klimatpåverkan

Inom SGDS Gruppen med Dahl och Optimera arbetar vi målinriktat för att minimera koldioxidutsläpp i vår egen verksamhet. Detta arbete omfattar faktiskt energiförbrukning, omställning till fossilfria transporter och arbete för en klimatneutral värdekedja. Vi arbetar med ca 2 000 leverantörer och har regelbundna transporter till ca 150 000 kunder över hela Sverige. Logistik utgör en väsentlig del av vår verksamhet och med fokuserade insatser kan vi minska fossilavtrycket i Sverige.

Våra mål:

 • Fossilfri verksamhet år 2029
 • Fossilfria transporter år 2030
 • Klimatneutral värdekedja till 2045
 • EPD om 90% av global brands produkter (som kan omfattas av EPD) år 2024
 • EPD:er på samtliga produkter senast år 2027

SGDS Gruppen är en del av den franska industrikoncernen Saint-Gobain med mål att minska utsläpp i Scope 3 med 16% fram till år 2030. Målet är godkänt av Science Based Targets, och harmonierar med vetenskapen om vad som krävs för att uppfylla Parisavtalet.

 

2. Resurseffektivitet

Inom SGDS Gruppen med Dahl och Optimera arbetar vi målinriktat med resurseffektivitet och återbruk. Som ledande handelsbolag inom vs, anläggnings- och byggmaterial är vi navet mellan många aktörer inom produktion, konstruktion och transport. Denna position använder vi för att stimulera ökad resurseffektivitet för energi och material i vår bransch.

​​​​​​​Våra mål:

 • Minska ej återvinningsbart avfall med 50% till 2025
 • 90% materialåtervinning och <1% farligt avfall 2030
 • 100% återvinningsbara förpackningar, producerade av minst 30% återvunnet eller biobaserat material år 2030
 • Minska mängden använd energi i förhållande till omsättning
 • Öka produktutbudet inom cirkulära modeller eller återvunnet material
 • Ökad cirkularitet/återbruk på vårt eget avfall

 

3. Hållbar värdekedja

Vi arbetar målinriktat för att säkerställa etik, transparens och värdeskapande i vår affär. Vi arbetar med tusentals leverantörer inom vs, anläggnings- och byggmaterial, och ställer krav på etik och transparens i vår värdekedja, från produktion hos leverantörer till produktens användning hos slutkund.

Vårt produktutbud utvecklas kontinuerligt i en hållbar riktning för att kunna erbjuda våra kunder de bästa alternativen på marknaden inom olika produktkategorier. Vi tillhandahåller den bästa produktinformationen för att guida våra kunder till hållbara val, och arbetet med att säkerställa relevant produktdata på hållbarhetsområdet sker löpande.

​​​​​​​SGDS Gruppen ingår i den franska industrikoncernen Saint-Gobain och vi följer moderbolagets Supplier Charter med högt ställda ambitioner och riktlinjer. Leverantörskraven täcker aspekter som:

 • Arbetsrätt för anställda
 • Säker arbetsmiljö för anställda
 • Miljöåtagande
 • Att följa nationella och internationella lagar och regler
 • Samtliga produkter ska uppfylla lagkrav gällande klassificering, märkning och förpackning
 • Märkning enligt Transport av farligt gods
 • Relevant, uppdaterad dokumentation som prestandadeklarationer och säkerhetsdatablad
 • Dokumenterad information om produkter innehåller ämnen som är upptagna på REACH:s kandidatförteckning över SVHC-ämnen, samt ämnen upptagna i EU:s RoHS-direktiv

Våra mål:

 • 100% av våra avtalsleverantörer ska godkänna Saint-Gobain Supplier Charter
 • Öka andelen produkter vi säljer som är det bästa tillgängliga alternativet baserat på befintliga bedömnings- eller certifieringssystem
 • 100% av anställda utbildas i affärsetik
 • 100% av anställda utbildas i hållbarhet

 

4. Hälsa och säkerhet

Vi arbetar medvetet och målinriktat för att förhindra arbetsrelaterade sjukdomar och olycksfall. Att säkerställa våra medarbetares säkerhet, hälsa och välbefinnande är vår främsta prioritet. Vi arbetar förebyggande för att kontinuerligt minska alla risker för anställda, entreprenörer, besökare, kunder och miljön. Vårt EHS-kontrakt är utformat utifrån en nollvision för arbetsrelaterade olycksfall, arbetsrelaterade sjukdomar och miljöolyckor. För att nå denna nollvision arbetar vi aktivt med:

 • Rapportering, analys och uppföljning av risker, tillbud och olyckor
 • Riskbedömningar
 • Fadderverksamhet för nyanställda
 • Utbildningar
 • EHS-ronder och interna revisioner
 • Säkerhetsvarningar

Våra mål:

 • Noll arbetsrelaterade olycksfall
 • Noll arbetsrelaterade sjukdomar
 • Noll miljöolyckor
 • Minimal miljöpåverkan från vår verksamhet

 

5. Mångfald och inkludering

Inom SGDS Gruppen arbetar vi målinriktat för att skapa och upprätthålla en jämställd och inkluderande arbetsplats. Ett hållbart medarbetarskap främjas av goda arbetsvillkor, mångfald, jämställdhet och lika möjligheter för alla.

Vi följer vårt moderbolags Saint-Gobains principer genom att verka för en öppen företagskultur som är i samklang med omvärlden.  Vi åtar oss att tillämpa en princip om nolltolerans när det gäller all typ av diskriminering och att främja mångfald inom genus, nationalitet, socialt ursprung, utbildning, yrkesbakgrund, generationsskillnader och funktionshinder.

Vårt moderbolag Saint-Gobain har skrivit under Global Compacts principer om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption.

Våra mål:

 • Nolltolerans för alla former av diskriminering
 • Aktivt främja mångfald på arbetsplatsen

Läs mer om vårt arbete med hållbarhet.

Hållbart värdeskapande

SGDS Gruppen skapar värde genom att kombinera en hållbar verksamhet med ett hållbart medarbetarskap.

Hållbar verksamhet

SGDS Gruppen ska bedriva verksamhet på ett hållbart och säkert sätt med minimal påverkan på klimat och miljö.

Hållbart medarbetarskap

Inom SGDS Gruppen innebär ett hållbart medarbetarskap goda arbetsvillkor, mångfald, jämställdhet och lika möjligheter för alla.

Rapporter, policys och medlemskap

SGDS Gruppen arbetar aktivt med att ta del av externa initiativ som stärker företagets hållbarhetsarbete.