Rapporter, policys och medlemskap

SGDS gruppen arbetar aktivt med att ta del av externa initiativ som stärker företagets hållbarhetsarbete. Det handlar bland annat om medlemskap, certifieringar och standarder. Företaget har vidare antagit policys för viktiga områden.

Hållbarhetsåret 2022 – Vi bygger och möjliggör hållbarhet

SGDS Gruppens ska vara den ledande möjliggöraren av hållbart byggande och anläggning i Sverige. Hållbarhetsrapporten är den första av sitt slag och presenterar SGDS Gruppens initiativ och framsteg inom området hållbarhet. Underlaget utgör också del av den publikation som tagits fram av samtliga bolag i Saint-Gobain Sverige: ”Hållbarhetsåret 2022 – Vi bygger och möjliggör hållbarhet”. Resultatredovisningen ingår i moderbolaget Saint-Gobain, börsnoterat i Paris, globala rapportering.

I årsredovisningslagen finns krav på att bolag som uppfyller kriterierna nedan, även ska ha en hållbarhetsredovisning:
• Medelantalet anställda har varit mer än 250 personer.
• Den redovisade balansomslutningen har varit mer än 175 miljoner kronor.
• Den redovisade nettoomsättningen har varit mer än 350 miljoner kronor.

Dotterföretag i koncerner behöver inte upprätta en egen hållbarhetsrapport, om de omfattas av en hållbarhetsrapport for koncernen. SGDS Gruppen AB ingår i Saint-Gobain koncernen som årligen tar fram en komplett hållbarhetsrapport i ett Universal Registration Document. För att presentera arbetet inom SGDS Gruppen har vi tagit fram denna sammanställning som fokuserar på vårt hållbarhetsarbete under 2022.

Fossilfritt Sverige

SGDS Gruppen med division Dahl har antagit Transportutmaningen, Fossilfritt Sverige, som ett viktigt steg för att minska klimatpåverkan genom fossilfria transporter 2030 I utmaningen samarbetar vi med våra åkerier för omställning till fossilfri teknik och drivmedel i alla våra inrikestransporter. Under 2021 rullade vi ut fyra biogasbilar och en elbil i olika delar av Sverige, vi är i dag helt fossilfria i fyra storstadsområden: Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala och vår ambition är att bli fossilfria i hela Sverige.

Agenda 2030 – FN:s globala hållbarhetsmål

SGDS Gruppen står bakom Agenda 2030 och stöttar utveckling i linje med alla 17 globala hållbarhetsmål. Vi fokuserar våra insatser till de 6 mål där vi har störst avtryck och stor möjlighet att påverka samhällsutvecklingen i en hållbar riktning.

Vårt erbjudande omfattas av:

Mål #9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
Mål #17 – Hållbara städer och samhällen.

Med effektiv och tillförlitlig distribution av produkter inom vs och va bidrar vi till byggandet av hållbar industri, innovation, infrastruktur samt hållbara städer

Våra medarbetare omfattas av: 

Mål #5 – Jämställdhet.
Mål #8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Att säkerställa våra medarbetares säkerhet, hälsa och välbefinnande är vår främsta prioritet. Genom att ständigt arbeta för ett hållbart medarbetarskap främjar vi anständigt arbete, mångfald, jämställdhet och lika möjligheter för alla.

Vår verksamhet och värdekedja omfattas av: 

Mål #12 – Hållbar konsumtion och produkter.
Mål #13 – Bekämpa klimatförändringarna.

Som distributör har vi en stor del av vårt avtryck inom vår värdekedja. Därför strävar vi mot att utveckla hur vi, våra leverantörer och kunder designar, producerar, köper och transporterar varor. Vi arbetar för att möjliggöra en koldioxidneutral och cirkulär byggindustri samt fossilfria transporter.

Läs mer om vårt arbete med hållbarhet.

Fokusområden

SGDS Gruppen har identifierat fem fokusområden för vårt hållbarhetsarbete.

Hållbart värdeskapande

SGDS Gruppen skapar värde genom att kombinera en hållbar verksamhet med ett hållbart medarbetarskap.

Hållbar verksamhet

SGDS Gruppen ska bedriva verksamhet på ett hållbart och säkert sätt med minimal påverkan på klimat och miljö.

Hållbart medarbetarskap

Inom SGDS Gruppen innebär hållbart medarbetarskap goda arbetsvillkor, mångfald och lika möjligheter för alla.