SGDS Gruppen skapar möjligheter för hållbarhet i vår bransch.

Genom att arbeta målinriktat minimerar vi klimatpåverkan, erbjuder våra kunder miljövänliga produkter och är en säker och inkluderande arbetsplats.

Komplexa utmaningar

De utmaningar som samhället står inför är komplexa. Vi arbetar därför fokuserat med vår miljöpåverkan i hela vår värdekedja, från teknikval och produktion till logistik. SGDS Gruppen tar ansvar för våra kunders miljömål genom att tillhandahålla hållbara produkt- och logistikval.

Värdeskapande kombinationer

Vi skapar värde genom att kombinera en hållbar verksamhet och ett hållbart medarbetarskap. Det är i vår verksamhet och med våra medarbetare som vi är den möjliggörare vi ska vara, en partner som hjälper våra kunder att skapa värde på ett hållbart sätt. 

Affärsstrategiska områden

Genom våra affärsstrategiska områden, logistik, produkt och lösningar, produktdata och dokumentation, driver vi ett förändringsarbete där hållbarhet utgör en konkurrensfördel.

SGDS Gruppen har fem fokusområden gällande hållbarhet: Klimatpåverkan, Resurseffektivitet, Hållbar värdekedja, Hälsa & Säkerhet och Mångfald & Inkludering. Inom dessa områden kan vi sätta mål och leverera mätbara resultat. SGDS Gruppen ska bidra till att realisera Agenda 2030 med FN:s mål för hållbar utveckling (SDG) och de åtgärder som behövs för att fram till 2030 nå dessa mål.

Fokusområden

SGDS Gruppen har identifierat fem områden där vi fokuserar vårt hållbarhetsarbete.

Hållbart värdeskapande

SGDS Gruppen skapar värde genom att kombinera en hållbar verksamhet med ett hållbart medarbetarskap.

Hållbar verksamhet

SGDS Gruppen ska bedriva verksamhet på ett hållbart och säkert sätt med minimal påverkan på klimat och miljö.

Hållbart medarbetarskap

Inom SGDS Gruppen innebär hållbart medarbetarskap goda arbetsvillkor, mångfald och lika möjligheter för alla.

Rapporter, policys och medlemskap

SGDS Gruppen arbetar aktivt med att ta del av externa initiativ som stärker företagets hållbarhetsarbete.